Laarderweg 58, Bussum - +31 35 2091034 - info@beemotion.nl

Algemene voorwaarden BeeMotion

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contactuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voorvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte
Bert Penraat Regie & Productie stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Bert Penraat Regie & Productie bepaalt deze uren in alle redelijkheid.
Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Bert Penraat Regie & Productie hanteert een vergoeding van � 0,35 per gereden km.
Muziek
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten alle rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tevens kan worden overeengekomen om rechtsvrije (kosteloze) muziek te gebruiken bij de productie.
Voice over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice over vallen niet onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen en in de offerte is meegenomen.
Auteursrecht
Concepten, idee�n en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Bert Penraat Regie & Productie. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Bert Penraat Regie & Productie de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Betalingscondities
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde ben ik (Bert Penraat Regie & Productie) nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name ben ik (Bert Penraat Regie & Productie) ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand-schade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij hem of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De opdrachtgever (koper) is gehouden ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
KVK
Deze algemene voorwaarden zijn ingediend bij de KVK op 21-02-2017